ปรัชญาองค์กร

" องค์การ...ปัญญา ความดีงาม "

 

 

วิสัยทัศน์

“ เป่า ยิ้ง ฉุบ ผลิตภัณฑ์และบริการแห่งแรงบันดาลใจครอบครัวอบอุ่น 
ระดับโลก ในปี 2568 ”

 

 

พันธกิจ

มุ่งสร้าง              กิจกรรมอย่างสร้างสรรค์

มุ่งมั่น                  บริการอย่างดีเยี่ยม

มุ่งเน้น                 ผลิตภัณฑ์แห่งความรัก

มุ่งสู่                      ผู้นำตลาดที่ดีงาม

มุ่งเผยแพร่          แบบอย่างวัฒนธรรมครอบครัวอบอุ่น